ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Thursday, 21 February 2013

ဒိန္းမတ္ေရာက္ျမန္မာမိသားစုမ်ားႏွင့္အမွတ္တရ ဓါတ္ပုံမ်ား

ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံေရာက္ ဒါယိကာဦးေသာင္းမိသားစု၏ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္းအတြက္ဘုရားလွဴဒါန္း
 
ဒိန္းမတ္ေရာက္ျမန္မာမိသားစုႏွင့္အမွတ္တရ

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့