ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Saturday, 15 December 2012

Spydebergျမဳိ႕ ဘုရားေနကဇာတင္အိမ္တက္မဂၤလာဆြမ္းကပ္ပြဲ ေမာင္ေက်ာ္ဆန္း ေမာင္မိုေဇာ္၀င္း အမွတ္တရဓါတ္ပုံမ်ား


No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့