ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Monday, 24 December 2012

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ Ålesund ေအာ္လီဆြန္းျမဳိ႕ေရာက္ျမန္မာမိသားစု ကေလးငယ္မ်ား အေျခခံဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း အမွတ္တရ ဓါတ္ပုံမ်ား

ဒါယိကာ ဦးညြန္႕ျမဳိင္ -ကုိရန္ႏုိင္ -ကုိစုိးမင္းေဇာ္ ေအာ္လီဆြန္းေလးဆိပ္အမွတ္တရ 
နန္းခမ္းခင္၏သမီး
ဖလယ္ရယ္၏သမီး
                                        ဒီမယ္သားႏွင့္သမီး

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့