ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Tuesday, 25 December 2012

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ Ålesund ေအာ္လီဆြန္းျမဳိ႕သမီးေလး အိမ္ဂ်ယ္(Angel ) မွာ ၀တၳဳေငြ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေန႕ေသာ ဓါတ္ပုံ

               သမီးေလး အိမ္ဂ်ယ္(Angel ) မွာ ၀တၳဳေငြ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းေန႕ေသာ ဓါတ္ပုံ

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့