ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Tuesday, 25 December 2012

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ Ålesund ေအာ္လီဆြန္းျမဳိ႕ေရာက္ျမန္မာမိသားစု ကေလးငယ္မ်ား အေျခခံဗုဒၶဘာသာတရားအားထုတ္ျခင္း တစ္ရက္တာသင္တန္း အမွတ္တရ ဓါတ္ပုံမ်ား


No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့