ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Friday, 7 December 2012

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ ရတနာေအာင္ေျမဘုန္းေက်ာင္း အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း


ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ ရတနာေအာင္ေျမဘုန္းေက်ာင္း အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း
၀င္ေငြ။
ကထိန္သကၤန္ ။kr၇၉၀၀
ကထိန္မတည္းေငြ။kr၁၃၅၅၀
ခရစ္ရန္စြန္းျမိဳ႕ ပေဒသာပင္။ kr ၅၃၀၀
ရရွိေငြ စုစုေပါင္း။kr၂၆၇၅၀
ထြက္ေငြ။
သုံးစာရင္း။ဘုန္းၾကီးပင့္ကုန္က်စရိတ္
ဆြီဒင္ေလယဥ္လက္မွတ္။kr၂၄၅၀
ဂ်ာမဏီေလယဥ္လက္မွတ္။kr၁၇၀၀
0sloေလယဥ္လက္မွတ္။kr၁၁၀၀
ဆြီဒင္ဆရာေတာ္မ်ားဟုိလ္တယ္စရိတ္။kr၁၀၀၀
ကုိတင္ထြန္းဆီဘုိး။kr၄၀၀
ကုိပုိင္ဥာဏ္ေစ်း၀ယ္စာရင္း။kr၁၄၂၀
ကုိေက်ာ္မုိး ေစ်း၀ယ္ရင္း။kr၁၇၄
သုံးစရိတ္စာရင္းစုစုေပါင္း။kr၁၇၇၄၄

ရရွိေငြစုစုေပါင္း။kr၂၆၇၅၀
သုံးစရိတ္စုစုေပါင္း။kr၁၇၇၄၄
စုစုေပါင္းက်န္ေငြ။kr၉၀၁၆

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့