ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Friday, 7 December 2012

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ ရတနာေအာင္ေျမဘုန္းေက်ာင္း ကထိန္သကၤန္းအလွဴေငြ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

 

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ ရတနာေအာင္ေျမဘုန္းေက်ာင္း ကထိန္သကၤန္းအလွဴေငြ အလွဴရွင္မ်ားစာရင္း

၁။ေဒၚတင္တင္။Trondheim kr ၁၀၀

၂။ေဒၚခင္ခင္မိသားစု။Trondheim kr ၃၀၀

၃။ဦးေက်ာ္စုိးမိသားစု။Trondheim kr ၂၀၀

၄။ေဒၚၾကည္ၾကည္။Trondheim kr ၁၀၀

၅။ကုိဟိန္းေဇာ္။Trondheim kr ၁၅၀၀

၆။ကုိေအာ္ခန္႕ေမာ္။ kr ၅၀၀

၇။ဦးခင္ေဇာ္၊မနန္းမႈမိသားစု။ kr ၅၀၀

၈။ကုိေမာင္ေဇာ္ မိသားစု။Trondheim kr ၁၀၀

၉။ဦးခုိင္မင္းေမာင္မိသားစု။Trondheim kr ၂၀၀

၁၀။ဦးကုိ၀င္၊ေဒၚသင္းသင္းမိသားစု။Trondheim kr ၅၀၀

၁၁။ကုိေအာင္သူ၊မငယ္ သမီး ခ်စ္မ၀မိသားစု။Trondheim kr ၃၀၀

၁၂။ကုိေဌးလြင္၊မဇင္မာ မိသားစု။ kr ၃၀၀

၁၃။ကုိဟင္နရီမိသားစု။kr ၂၀၀

၁၄။ကုိေအာင္သူရ၊မစန္းရီမိသားစု။ kr ၂၀၀

၁၅။ကုိသန္းထြန္း၊မေအးျမတ္သဇင္မိသားစု။kr ၂၀၀

၁၆။ကုိညီညီခုိင္၊မအိအိျဖဳိးမိသားစု။kr ၂၀၀

၁၇။ကုိၾကည္လွဳိင္၊မႏူိင္မိသားစု။ kr ၂၀၀

၁၈။ကုိေနၾကည္မ်ဳိး၊မနန္းေစာမုိးမိသားစု။ kr ၅၀၀

၁၉။ကုိမင္းႏုိင္မိသားစု။ခရစ္ရန္စြန္းျမိဳ႕ kr ၅၀၀

၂၀။ဦးသီဟ၊ေဒၚႏုမိသားစု။ခရစ္ရန္စြန္းျမိဳ႕ kr ၃၀၀

၂၁။ဦးမ်ဳိးသိန္း၊မၾကည္စုိးမိသားစု၊။ခရစ္ရန္စြန္းျမိဳ႕ kr ၃၀၀

၂၂။ကုိေအာ္ေက်ာ္မုိး။။ခရစ္ရန္စြန္းျမိဳ႕ kr ၇၀၀

၂၃။ကုိေက်ာ္ညဳိမ္း၊မတင္တင္ေ၀။ kr ၃၀၀

၂၄။ဂူရီ။။ kr ၂၀၀

စုစုေပါင္း ကထိန္သကၤန္းအလွဴေငြ ။၇၂၀၀


No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့