ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Friday, 7 December 2012

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ ရတနာေအာင္ေျမဘုန္းေက်ာင္း ကထိန္မတည္းေငြ အလွဴရွင္မ်ား စာရင္း


ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ ရတနာေအာင္ေျမဘုန္းေက်ာင္း ကထိန္မတည္းေငြ အလွဴရွင္မ်ား စာရင္း
၁။ႏုိင္ပန္းဥာဏ္၊မဥမၼာမိသားစု။ kr ၅၀၀
၂။ကုိမ်ဳိး၊မလဲ့လဲ့ ။kr၅၀၀
၃။ဦးေအာင္ခုိင္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ေဆြမိသားစု။kr၁၀၀၀
၄။ကုိရဲမင္းထက္၊အိအိေခ်ာမိသားစု။kr၅၀၀
၅။ကုိေဌးလြင္၊ မဇင္မာ။kr၄၀၀၀
၆။ဦးမင္းလြင္ဦး၊မလင္းလင္းေအး၊ကုိစုိးေလ၊မပပထြန္း၊ကုိေအာင္ခုိင္၊ဇင္မုိးသူမိသားစု။ kr 3000
၇။ဦးသာေအး၊ကုိေက်ာ္မုိး။kr၁၀၀၀
၈။ကုိႏူိင္ဦး၊မ၀ါေဖါ ။Trondheim kr ၅၀၀
၉။ေဒၚစုိးျမင့္ ။Trondheim kr ၂၀၀
၁၀။ကုိခင္ေဇာ္၊မနန္းမႈမိသားစု ။kr ၅၀၀
၁၁။ကုိခုိင္ထြန္း၀င္၊မတင္းဇာ၀င္း ။ kr ၃၀၀
၁၂။ကုိညီခုိင္၊မအိအိျဖဳိးမိသားစု ။kr ၃၀၀
၁၃။ကုိၾကည္လွဳိင္၊မႏူိင္မိသားစု။kr ၅၀၀
၁၄။ကုိသန္းထြန္း။kr ၂၀၀
၁၅။ေမာင္လင္းလင္း။ kr ၅၀၀
၁၆။အုိက္ထူး။kr၅၀
စုစုေပါင္း ကထိန္အလွဴေငြ ။၁၃၀၅၀


No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့