ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Friday, 5 October 2012

ေအာက္တိုဘာလတြင္ေဖာ္ျပေသာဝင္ေငြထြက္ေငြစာရင္းမ်ား

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္းမွ ဝင္ေငြ/ထြက္ေငြ
စာရင္းမ်ားကို ဒါယိကာ/ဒါယိကာမမ်ား သိေစလိုေသာ
ေစတနာျဖင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
(ေအာက္တိုဘာလ)
 ေကာက္ခံရရွိေငြ
    ၂၀၁၂ခုႏွစ္
     သံုးစြဲကုန္က်ေငြ  
          ၂၀၁၂ခုႏွစ္    
     

  လက္က်န္ေငြ
   ၂၀၁၂ခုႏွစ္ 
        ..
........

စုစုေပါင္းေကာက္ခံရရွိေသာ
          အလွဴေငြ 
(၃၄၁၇၀) ေနာ္ေဝခရိုနာ


(၆၃၀၀)၂၀၁၂-ဝါဆိုသကၤန္းဖိုး
(၉၆၈၉)အေထြေထြကုန္က်စရိတ္
နယ္သာလန္/ဆြီဒင္/ေအာ္စလိုသို႔
ဆရာေတာ္မ်ားအတြက္ကုန္က်စရိတ္
 (၁၃၆၇၈ ေနာ္ေဝခရိုနာ)
  (၃၄၁၇၀)ေနာ္ေဝခရိုနာ

စုစုေပါင္းရရွိေငြ (၄၀၄၇၀)
    ေနာ္ေဝခရိုနာ

    စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြ (၂၃၇၈၉)
     လက္က်န္ေငြစုစုေပါင္း
   (၁၆၆၈၁)  ေနာ္ေဝခရိုနာ


မွတ္ခ်က္။ စာရင္းအေသးစိတ္ကိုသိရွိလိုပါက  ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္းရွိ  ေဂါပကအဖြဲ ထံတြင္ ေမးျမန္းစံုစမ္း သိရွိႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
   ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္းတိုက္
      ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ
   STJØRDAL ျမိဳ႕
ဖုန္း - (၄၇)-၄၅၅ ၅၄ ၇၈၄
Email - ytnnm2012@gmail.com
ေက်ာင္းဖုန္းနံပါတ္- ၇၄၆၀၂၀၇၉

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့