ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Thursday, 4 October 2012

(ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏အေထြေထြ အလွဴရွင္ စာရင္းမ်ား


 စဥ္                   အမည္     
    လွဴဒါန္းေငြ.....       ..
........

ကိုေဌးလြင္+ေဒၚဇင္မာမိသားစု  ၂၀၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

ကိုၾကည္လွိဳင္+ေမလင္းႏိုင္ မိသားစု  ၂၀၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

ကိုခင္ေဇာ္+မနန္းမူ မိသားစု
 ၁၀၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

ဦးတင္ထြန္း  ၁၀၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ


 
ကိုေက်ာ္မိုး+မျမသြယ္ ၇၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

ကိုဝင္းႏိုင္+မသႏၵာ မိသားစု  ၅၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

ကိုမင္းလြင္+မလင္းလင္းေအး မိသားစု ၅၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

ကိုေအာင္ခိုင္+ေဒၚျမင့္ျမင့္ေဆြ မိသားစု
၂၀၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

ဦးသာေအး
၅၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ
 ၁၀
 အိုက္ထြန္း
 ၅၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၁၁
ကိုလင္းလင္း ၅၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၁၂
 ကိုမ်ိဳး+မျမဝင္း မိသားစု ၅၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၁၃
ကိုစိုးေလး+မပပထြန္း မိသားစု ၃၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၁၄
ကိုေအာင္ခိုင္+မဇင္မိုးသူ မိသားစု ၅၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၁၅
ဦးရဲမင္းထက္+မအိအိေခ်ာ မိသားစု ၃၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၁၆
ကိုပိုင္ဥာဏ္+မဥမၼာ မိသားစု ၃၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၁၇
ဦးခိုင္ထြန္းဝင္+မေဌးေဌး မိသားစု ၃၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၁၈
ေမာင္မ်ိဳး+မလဲ့လဲ့ မိသားစု ၂၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၁၉
ကိုညီညီခိုင္+မအိအိျဖိဳး မိသားစု ၂၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၂၀
ကိုေက်ာ္ျငိမ္း+မတင္တင္ေဝ မိသားစု ၂၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၂၁
ကိုသန္းထြန္း ၂၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၂၂
ကိုေမာင္ခိုင္ ၃၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၂၃
အရွင္ထာဝရ
၂၀၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၂၄
ေအာင္ခန္႔ေမာ္ ၁၀၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၂၅
LAMPHONG SATERNES ၂၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ


ဒုတိယပိုင္း


     TRONDHEIM   မိသားစုဝင္မ်ား

အလွဴရွင္စာရင္းမ်ား

၂၆
ကိုႏိုင္ဦး+မဝါေဖာ မိသားစု ၂၀၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၂၇
ဦးကိုဝင္း+ေဒၚသင္းသင္းမိသားစု ၁၅၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၂၈
ကိုေအာင္သူဟန္+မငယ္ သမီးခ်စ္မဝ မိသားစု ၅၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၂၉
ကိုေရခ်မ္းမိသားစု ၂၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၃၀
ကိုခိုင္မင္းေမာင္ ၂၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၃၁
ဦးဝင္းသိန္း မိသားစု ၁၀၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၃၂
ေဒၚခင္ခင္ ႏွင့္ မစုစု ၅၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၃၃
ကိုသိန္းခိုင္ ၃၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၃၄
ကိုထြန္းထြန္းေအာင္ ၁၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၃၅
ကိုေက်ာ္ေဇယ်+မသီတာ မိသားစု ၂၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၃၆
ကိုေက်ာ္သူကင္း+မေအးေအးခိုင္ မိသားစု ၅၇၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၃၇
မိုးေဇာ္ဝင္း ၅၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၃၈
မိုးမိုးေအး ၅၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၃၉
ဖီႏိုင္ ၁၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၄၀
ခရစ္ရန္စြန္းျမိဳ႕ မိသားစု ၅၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၄၁
ကိုေအာင္ျမင့္လြင္ မိသားစု ၅၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၄၂
ဆြီဒင္ျမန္မာမိသားစု ၂၁၀၀ ဆြီဒင္ေငြ

၄၃

ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္းမွ
 ဒါယိကာ ဒါယိကာမ မ်ားေကာင္းမွဳ႕
၁၁၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၄၄

ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္းျဖစ္ေျမွာက္ေရးအတြက္
 ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕(ဆြီဒင္္)
၁၅၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၄၅
ဦးသီဟ မိသားစု ၅၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၄၆
ကိုတင္ေမာင္ဝင္း မိသားစု ၅၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၄၇
ကိုမ်ိဳးမင္း ၄၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၄၈
ကိုေက်ာ္ေဇယ်+မသီတာ မိသားစု ၂၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၄၉
ကိုကိုထြန္း ၂၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၅၀
ကိုဝဏၰ မိသားစု ၃၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၅၁
ကိုမ်ိဳးသိန္း မိသားစု ၃၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၅၂
မမိစု မိသားစု ၂၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၅၃
မသီတာေအး ၃၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၅၄
ကိုမင္းႏိုင္ မိသားစု ၂၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၅၅
ကိုေအာင္ေက်ာ္မိုး မိသားစု ၁၀၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၅၆
ကိုအႏိုင္ေမာင္ေမာင္+မေကေက မိသားစု ၁၀၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၅၇
ကိုဝင္းသိန္း+မေအးေအးမိုး ၁၀၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

၅၈
နန္းေမြအင္ေအာင္ ၃၀၀ ေနာ္ေဝခရိုနာ

 မွတ္ခ်က္။  ယခုေဖာ္ျပပါ   စာရင္းမ်ားကို (က်မ အလြမ္းျမိဳ႕ေလးမွ http://alwanmyolay.blogspot.com/  မွ ေမတၱာေရွထား  ေဆာင္ရြက္ေပးထားေသာေၾကာင့္  နာမည္အမွားမယြင္း  သတ္ပံုတစ္စံုတစ္ရာမ်ား  အမွား  ရွိခဲ့လွ်င္  နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးပါလို႔  ဦးစြာပထမ  ေတာင္းပန္ခ်င္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္း  ေဖာ္ျပပါ  စာရင္းမ်ားမွာ (ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္းမွ) အရွင္ထာဝရ  ေပးပို႔လာေသာ  စာရင္းအတိုင္းျဖစ္ျပီး  မည္သည့္ တစ္စံုတစ္ရာမွ  ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားျခင္း  မရွိပါ။ အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္  မိမိလွဴဒါန္းထားျပီး  အမည္မ်ား   ေဖာ္ျပရန္က်န္ေနခဲ့လွ်င္  (ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း) သို႔ ျပန္လည္ဆက္သြယ္  ေျပာၾကား အသိေပးေစလိုပါတယ္။ေဖာ္ျပပါ  နာမည္မ်ားတြင္လည္း  မိမိ၏နာမည္မ်ားကို  သတ္ပံုမွားသည္ျမင္ေသာ္  အရွင္ထာဝရထံတြင္ ေသာ္လည္ေကာင္း  က်မ  အလြမ္းျမိဳ႕ေလး (alwanmyolay@gmail.com) သို႔ဆက္သြယ္  အေၾကာင္းၾကားေပးေစလိုပါတယ္။ အလွဴရွင္မ်ား  ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ  က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့