ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Sunday, 26 May 2013

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ Stjodalျမဳိ႕ကဆုန္လျပည့္ဗုဒၶေန႕ႏွင့္ဗုဒၶအဘိေသကအေနကဇာတင္ပြဲ ဓါတ္ပုံမ်ား

j


No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့