ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Sunday, 28 April 2013

ရတနာေအာင္ေျမ၊ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ စတီရယ္ေဒါ့ျမဳိ႕သုိ႕ မိသားစုခရီးစဥ္အတြင္း သာသနာေဘာင္သုိ႕ ေခတၱ၀င္ေရာက္ တရားအားထုတ္ေနေသာ ဆရာေလး မသီလဝတီ ေခၚ ေဒၚစႏၵီသင္းမာဦး ပုံရိပ္မ်ား  
At Yadana Aung Buddhist Monastery, Stjodel City, Norway, Europe! ရတနာေအာင္ေျမ၊ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ စတီရယ္ေဒါ့ျမဳိ႕သုိ႕ မိသားစုခရီးစဥ္အတြင္း သာသနာေဘာင္သုိ႕ ေခတၱ၀င္ေရာက္ တရားအားထုတ္ေနေသာ ဆရာေလး မသီလဝတီ ေခၚ ေဒၚစႏၵီသင္းမာဦး ပုံရိပ္မ်ား ... 27th April 2013 Saturday... {we are posting on behalf of Sayalay Sila Wadi - ဆရာေလး မသီလဝတီ ကိုယ္စား ၄င္းဓါတ္ပံုမ်ားကို တင္ေပးပါသည္။ ၂၇.၀၄.၂၀၁၃}


No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့