ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Saturday, 23 February 2013

ဗုဒၶဘိေသက အေနကဇာတင္လွဴ ပူေဇာ္ပဲြ အခမ္းအနား Aristiansund

သာဓု သာဓု သာဓုဘုရား

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့