ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Wednesday, 3 October 2012

အံ့ဖြယ္ (၈) ျဖာ သာသနာ ...

တခ်ိန္ေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နေဠ႐ုမည္ေသာ တမာပင္ရင္း၌ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူ၏။ အဲဒီအခ်ိန္ခါမွာ ပဟာရာဒလို႔ေခၚသည့္ အသူရိန္ကျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ေရာက္လာၿပီး “ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္မွာရဟန္းေတာ္ေတြေမြ႔ေလ်ာ္ေနၾကတာ အဘယ္အံ့ဖြယ္ေတြရွိေနလုိ႔ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနၾကတာလဲ” ဟု သိလို၍ေမးလို၍ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ပါေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရားထံသုိ႔ ေရာက္လာသည့္အခါၾကေတာ့ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဘုန္းတန္ခိုး အာႏုေဘာ္ေတြ၊ျမတ္စြာဘုရား၏ဘုန္းကံႀကီးမားပုံေတြကို ေတြ႔ျမင္ရေသာေၾကာင့္ ေရွးဦးစြာေမးခြန္းမ်ားကို
မေလွ်ာက္ထား၀့ံေပဘူး။
အဲဒါကို ျမတ္စြာဘုရားသိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက ေရွးဦးစြာေမးေတာ္မူပါတယ္။
ပဟာရာဒ အသူရိန္ …အသူရာတို႔သည္ သမုဒၵရာ၌ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနၾကသည္။
ဘာအံ့ဘြယ္ေတြရွိ၍ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနၾကတာလဲ” ဟု ျမတ္စြာဘုရားက ေရွးဦးစြာေမးေတာ္မူတဲ့အခါက်မွ ပဟာရာဒ အသူရိန္က “သမုဒၵရာမွာ အံ့ဖြယ္ ()မ်ိဳးရွိပါတယ္” ဟု ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ ()မ်ိဳးကို ေျဖၿပီးတဲ့အခါ ပဟာရာဒ အသူရိန္ကျမတ္စြာဘုရားကို ေလွ်ာက္ထားျပန္ပါတယ္။
ျမတ္စြာဘုရား …ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္ႀကီးမွာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားေတြ သာသနာေတာ္မွာေပ်ာ္ေမြ႔ေနၾကတာဘာအံ့ဖြယ္ေတြရွိေနလို႔ ယခုလို ေပ်ာ္ေမြ႔ေနၾကတာလဲ ဘုရား ” ဟု
ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါ ျမတ္စြာဘုရားက “ငါဘုရား၏ သာသနာေတာ္မွာလည္း အံ့ဖြယ္ရာ
(
)မ်ိဳးရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ငါဘုရား၏တပည့္သားရဟန္းေတာ္တို႔သည္သာသနာေတာ္မွာ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနၾကတာ
ပဲ” လို႔ ျမတ္စြာ ဘုရားက ျပန္၍ေျဖၾကားလိုက္ပါတယ္။
သမုဒၵရာမွာ အံ့ဖြယ္() ျဖာရွိသလို ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္မွာလည္း အံ့ဖြယ္ ()ျဖာ ရွိတယ္လို႔ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကိုျမတ္စြာဘုရားျပန္၍ ေျဖၾကားေတာ္မူတာပါဘဲ။
သမုဒၵရာရဲ႕ အံ့ဖြယ္ ()ျဖာႏွင့္ သာသနာေတာ္ႀကီး၏ အံ့ဖြယ္ ()ျဖာ တုိ႔ကို ဥပမာႏွင့္ ဥပေမယ် ႏႈိင္းယွဥ္၍ျပထားတဲ့ေဆာင္ပုဒ္ကိုေရွးဦးစြာေဖာ္ျပပါမည္။
ေဆာင္ပုဒ္
အစဥ္နက္၀ွမ္း ၊ ကမ္းကိုမလြန္ ၊
ရြံဖြယ္ဆယ္ပစ္ ၊ တမည္ျဖစ္ျခင္း ၊
မယြင္းမတိုး ၊ ဆယ္မ်ိဳး ရတနာ ၊
ရသာဆားတူ ၊ ၾကီးသူေနရာ ၊
အံ့ရွစ္ျဖာ ။
၁။အစဥ္နက္၀ွမ္း
မဟာသမုဒၵရာသည္ လက္ ၁-သစ္၊ ၂-သစ္က စၿပီးေတာ့ နက္သြားလိုက္တာ ယူဇနာေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တိုင္ေအာင္ အစဥ္အတိုင္းနက္သြားပါတယ္။
အဲဒီလိုပါဘဲ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္မွာလည္း အက်င့္သိကၡာေတြဟာ အစဥ္အတိုင္း တျဖည္းျဖည္းနက္နဲ နက္နဲ ၊ သိမ္ေမြ႔ သိမ္ေမြ႔ သြားပါတယ္။
၂။ကမ္းကိုမလြန္
သမုဒၵရာေရေတြဟာ ကမ္းေပၚလွ်ံတက္သြား၊ လြန္တက္သြားတယ္လို႔ မရွိေကာင္းသလို ျမတ္စြာဘုရား၏
သာသနာေတာ္မွာလည္း ျမတ္စြာဘုရား ပညတ္ထားတဲ့ သိကၡာပုဒ္ေတြဟာကမ္းပါးေတြနဲ႔တူပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားသံဃာေတာ္ေတြကအသက္ဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ပင္မလြန္ၾကဴးၾကေပ။
၃။ရြံဖြယ္ဆယ္ပစ္
သမုဒၵရာႀကီးထဲမွာ ဆင္ေသေကာင္ပုပ္၊ ျမင္းေသေကာင္ပုပ္ အစရွိေသာ အေကာင္ပုပ္ေတြက်လာတဲ့အခါ
သမုဒၵရာလႈိင္း တံပုိးေတြက ကမ္းေပၚသို႔ ပုတ္တင္လိုက္သလို သာသနာေတာ္မွာလည္းဆင္ေသပုပ္၊ ျမင္းေသပုပ္ေတြႏွင့္တူတဲ့ဒုႆီလပုဂၢိဳလ္ေတြကိုသာသနာေတာ္ႀကီးကအရွည္မထားပါဘူး။သံဃာကအေပါင္းအေဖာ္မလုပ္ေတာ့ေပဘူး။ သာသနာေတာ္မွထုတ္ပစ္လိုက္တယ္။
၄။တမည္ျဖစ္ျခင္း
သမုဒၵရာ၌ ေရေတြဟာ ဂဂၤါျမစ္မွေရ၊ ယမုံနာျမစ္မွေရ၊ အစိရ၀တီျမစ္မွေရ၊ သရဘူျမစ္မွေရ၊ မဟီျမစ္မွ
ေရတို႔သည္ သမုဒၵရာထဲသို႔ေရာက္သြားတဲ့အခါ ခြဲျခားလို႔မရေတာ့ေပဘူး။သမုဒၵရာေရပဲျဖစ္သြားၾကသလို ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္မွာလည္း မင္းမ်ိဳး၊ပုဏၰားမ်ိဳး၊ ကုန္သည္မ်ိဳး၊ ဆင္းရဲသားမ်ိဳး စသည္ျဖင့္
အမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာမွ သာသနာ့ေဘာင္သို႔ ၀င္လာၾကတဲ့အခါ ဤရဟန္းက မင္း၊ဤရဟန္းက ပုဏၰား၊ ဤရဟန္းက ကုန္သည္၊ဤရဟန္းကသူဆင္းရဲပဲလို႔နာမည္အသီးသီးမခြဲျခားေတာ့ပါဘူး။သာကီ၀င္မင္းသားဘုရားသားေတာ္ရဟန္းပဲလို႔တမည္တည္းျဖစ္သြားပါတယ္။ အဲဒီလိို တမည္တည္းျဖစ္သြားတာလည္း ျမတ္စြာဘုရား၏သာသနာေတာ္မွာ အံ့ဖြယ္တမ်ိဳးပါပဲ။
၅။မယြင္းမတိုး
ျမစ္ေတြမွ ေရစီး၀င္တာမ်ားလို႔၊ မိုးေတြက သိပ္ရြာလို႔ သမုဒၵရာေရေတြ တုိးတက္လာတယ္လို႔
မရွိသလိုျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္မွာလည္းေရတြက္လို႔မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္မ်ားတဲ့ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္ေတြနိဗၺာန္သို႔စံ၀င္သြားၾကတဲ့အခါ နိဗၺာန္ႀကီးကက်ယ္သြားတယ္လို႔လည္း မရွိဘူး။ သာသနာပအခါမွာလည္းပဲနိဗၺာနဓာတ္သို႔၀င္စံတဲ့ရဟႏၱာပုဂၢိဳလ္ေတြမရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္နိဗၺာန္ၾကီးဟာျပန္က်ဥ္းသြားတယ္လို႔မရွိေကာင္းတာလည္းအံ့ဖြယ္ရာတခုပင္ျဖစ္ပါတယ္။
၆။ဆယ္မ်ိဳးရတနာ
ဆယ္မ်ိဳးရတနာဆိုသည္မွာ မဟာသမုဒၵရာႀကီး၌ရတနာအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ(ဆယ္မ်ိဳးေလာက္ေရတြက္လို႔ရတယ္) ရွိေနတာလည္းပဲအံ့ဖြယ္တခုျဖစ္သလို ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္မွာလည္း သတိပ႒ာန္တရား ၄-ပါး၊
သမၼပၸဓာန္တရား ၄-ပါး၊ ဣဒၶိပါဒ္ ၄-ပါး၊ ေဗာဇၩင္ ၇-ပါး၊ မဂၢင္ ၈-ပါး၊ ဗိုလ္၅-ပါး လို႔ေခၚတဲ့ရတနာအမ်ိဳးမ်ိဴး ရွိျခင္းသည္လည္းအံ့ဖြယ္တခုျဖစ္ပါတယ္။
၇ရသာဆားတူမဟာသမုဒၵရာႀကီး၌ေရတို႔၏အရသာသည္ဆားငံအရသာတစ္မ်ိဳးတည္းပင္ရွိသကဲ့သို႔ျမတ္စြာဘုရား၏သာသနာေတာ္မွာလည္းကိေလသာတို႔မွလြတ္ေျမာက္ျခင္းအရသာတည္းဟူေသာ၀ိမုတၱိရသအရသာတစ္မ်ိဳးတည္းရွိျခင္းသည္လည္း
အံ့ဖြယ္တခုျဖစ္ပါတယ္။
၈။ႀကီးသူေနရာ
ႀကီးသူေနရာ ဆိုသည္မွာသမုဒၵရာအတြင္းကတိမိဂၤလစသည့္အလြန္ႀကီးေသာငါးႀကီးေတြေနရာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါဟာလည္း သမုဒၵရာၾကီး၏အံ့ဖြယ္တခုျဖစ္သလိုျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္မွာလည္းမဂၢ႒ာန္၄ေယာက္၊ ဖလ႒ာန္ ၄-ေယာက္ဟူေသာ ၾကီးသူတို႔ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္းသာသနာေတာ္ရဲ႔ အံ့ဖြယ္ တခုပင္ျဖစ္သည္ ဟူ၍ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေျဖၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
(
အံ-၃၊ ၄၂၊ ၄၃)

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့