ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Thursday, 4 October 2012

ဒါယိကာ ဒါယိကာမမ်ားအား အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္းမွ ဒါယိကာ/ဒါယိကာမမ်ား
သိေစလိုေသာေစတနာျဖင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 အေၾကာင္းအရင္း             ရက္စြဲ           
    ေနရာေဒသ     ..
........

ဆြမ္းစားၾကြရန္

(၁၃)ရက္ေန႔ေအာက္တိုဘာလ ကိုေဌးလြင္+ေဒၚဇင္မာ
မိသားစုေနအိမ္သို႔

ကထိန္ပြဲၾကြရန္

(၁၆)ရက္ေန႔ႏိုဝင္ဘာလမွ
(၁၈)ရက္ေန႔ႏိုဝင္ဘာလအထိ
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသို႔

ဘုရားအေနကဇာတင္ရန္

(၁၃)ရက္ေန႔ဒီဇင္ဘာလမွ
(၁၅)ရက္ေန႔ဒီဇင္ဘာလအထိ
ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ(SPYDEBERG)ျမိဳ႕မွ
ကိုေက်ာ္ဆန္း ႏွင့္မိုးေလးေနအိမ္သို႔

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့