ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း၏မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Tuesday, 2 October 2012

ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ STJØRDALျမဳိ႕ ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း ၀တ္ရြတ္စဥ္ စာအုပ္။

<a title="View ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ STJØRDALျမဳိ႕ ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း ၀တ္ရြတ္စဥ္ စာအုပ္။ on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/108702418/%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%81%80%E1%82%8F%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%84%E1%80%B6-STJ%C3%98RDAL%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%B3%E1%80%AD%E1%82%95-%E1%80%9B%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%81%80%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%BC%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9-%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%81%8B" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ STJØRDALျမဳိ႕ ရတနာေအာင္ေျမေက်ာင္း ၀တ္ရြတ္စဥ္ စာအုပ္။</a><object id="doc_111875486436924" name="doc_111875486436924" height="500" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;">        <param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf">        <param name="wmode" value="opaque">        <param name="bgcolor" value="#ffffff">        <param name="allowFullScreen" value="true">        <param name="allowScriptAccess" value="always">        <param name="FlashVars" value="document_id=108702418&access_key=key-18uilewre41xw0uqfujo&page=1&viewMode=scroll">        <embed id="doc_111875486436924" name="doc_111875486436924" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=108702418&access_key=key-18uilewre41xw0uqfujo&page=1&viewMode=scroll" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="500" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed>    </object>

No comments:

Post a Comment

စိတ္ထဲရွိတာတစ္ခုခုေရးခဲ့ေပါ့